Podatek CIT - Jakie zmiany dla spółek komandytowych

Zmiany w podatku CIT dla spółek komandytowych – co zrobić ze swoją spółką komandytową?

Podatek CIT - Jakie zmiany dla spółek komandytowych

Zmiany w podatku CIT dla spółek komandytowych – co zrobić ze swoją spółką komandytową?

W dniu 1 stycznia 2021 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o podatku dochodowym dla osób prawnych („ustawa o CIT”). Nowelizacja stanowi prawdziwą rewolucję, w szczególności dla spółek komandytowych, które w związku z nowelizacją uzyskały status podatnika CIT. Jak ta zmiana wygląda w praktyce, jakie niesie ze sobą zagrożenia i w jaki sposób możemy sobie z nią poradzić?

  1. 1. Opodatkowanie spółek komandytowych  i jawnych – jak to wyglądało do tej pory?
  2. 2. Co zmienia się w opodatkowaniu spółek komandytowych?
  3. 3. Jakie problemy niesie ze sobą nowe prawo podatkowe dla spółek komandytowych?
  4. 4. Czy powinienem dokonać zmian swojej struktury prawnej?  
  5. 5. Legalspot – inteligentny system automatyzacji procesów prawnych                                      

Opodatkowanie spółek komandytowych – jak to wyglądało do tej pory?

Według danych prezentowanych przez Główny Urząd Statystyczny, na koniec 2019 w Polsce funkcjonowało około 521 tysięcy spółek prawa handlowego, w tym ponad 40 tysięcy spółek komandytowych. Jak wynika z danych z Krajowego Rejestru Sądowego, z roku na rok coraz więcej firmy decydowało się właśnie na tę formę prawną. Ma to związek z korzyściami, jakie niosło dla przedsiębiorcy prowadzenie spółki komandytowej.

Po pierwsze, spółka komandytowa nie posiadała do tej pory statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (podatek CIT), w związku z czym wszystkie zyski generowane przez spółkę były opodatkowane jednokrotnie – wyłącznie na poziomie wspólników tej spółki. Po drugie, prowadząc spółkę komandytową, jej wspólnicy – zarówno komandytariusz z mocy prawa, jak również komplementariusz jeśli pozostawał on spółką kapitałową – mogli skorzystać z możliwości ograniczonej odpowiedzialności za zobowiązania firmy.  Oba te czynniki sprawiały, że spółki komandytowe cieszyły się dużą popularnością wśród polskich przedsiębiorców.

Co zmienia się w opodatkowaniu spółek komandytowych?

Nowy rok przyniósł duże zmiany w prawie podatkowym dla spółek. W dniu 1 stycznia 2021 roku przedsiębiorców obowiązuje nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w której uwzględniono m.in. nowe zasady opodatkowania spółek komandytowych. Od początku tego roku (a w niektórych przypadkach od 30 kwietnia 2021 roku) spółki komandytowe są zobowiązane do płacenia podatku dochodowego od osób prawnych jako podatnik CIT. W przypadku grup kapitałowych, w których spółką dominującą był komandytariusz, natomiast spółki komandytowe były spółkami operacyjnymi realizującymi inwestycji grupy, nowelizacja poskutkowała brakiem możliwości konsolidacji zysku/straty generowanej przez spółki operacyjne (spółki komandytowe) na poziomie spółki dominującej – w związku z opisaną nowelizacją zysk/strata byłby rozliczany na poziomie spółek operacyjnych (spółki komandytowe).

Bezpłatna analiza z czym wiąże się przekształcenie spółki komandytowej.

Efektem nowelizacji ustawy jest zmiana zasad opodatkowania na zbliżone do tych, które obowiązują w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, które to zasady – w przypadku wypłaty zysku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do jej wspólników – wiązały się z podwójnym opodatkowaniem zysków generowanych przez spółkę. Od tej pory podatek CIT od zysku osiągniętego przez firmę w pierwszej kolejności zapłaci spółka komandytowa, a następnie (w momencie wypłat zysku do jej wspólników) jest on ponownie opodatkowany na poziomie wspólników. Nowe prawo podatkowe spowodowało zatem utratę jednej z istotnych korzyści, które przynosiło przedsiębiorcom prowadzenie spółki komandytowej.

Kolejną istotną kwestią jest także wprowadzenie do systemu podatkowego instytucji opodatkowania spółki z o.o. w formule CIT-u estońskiego. Co to oznacza? Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością uzysprawo do odroczenia płatności podatku CIT o maksymalnie 4 lata, a następnie opłacenia go w nieco wyższej kwocie. Warto w tym momencie podkreślić, że aby spółka mogła skorzystać z tej formy opodatkowania, musi spełnić określone warunki, które wynikają z zapisów zawartych w nowelizacji ustawy o CIT.

Jakie problemy niesie ze sobą nowe prawo podatkowe dla spółek komandytowych?

Nowa rzeczywistość podatkowa stawia pod znakiem zapytania opłacalność dalszego prowadzenia działalności w formie spółki komandytowej. W związku z tym przedsiębiorcy zaczynają analizować alternatywne rozwiązania, które pozwolą im zachować korzyści wynikające z prowadzonej przez nich spółki komandytowej, jednak w zmienionej formie prawnej, odpowiedniej dla specyfiki ich działalności.

Dla lepszego zobrazowania całej sytuacji posłużymy się prostym przykładem. Jeżeli spółka komandytowa osiągnęła w danym roku obrotowym dochody na poziomie 100 000 zł i wypłacała 100% zysku wspólnikom, byli oni zobowiązani do zapłaty 19% podatku dochodowego od wypłaconych na ich rzecz zysków (w naszym przykładzie 19 000 zł podatku).

Zmiana prawa podatkowego spowodowała konieczność zapłaty 19% podatku od dochodu przez spółkę komandytową (19 000 zł), a następnie po wypłacie zysku do wspólników konieczność zapłaty 19% podatku od dochodu przez wspólników (19% z 81 000 zł, czyli 15 390 zł). Przykład ten idealnie obrazuje zmiany, jakich dokonano w opodatkowaniu spółek – do tej pory spółka i wspólnicy płacili 19 000 zł, a po nowelizacji ustawy jest to kwota 34 390 zł.

Nowelizacja ustawy o CIT uwzględniła również – w określonych sytuacjach – objęcie statusem podatnika CIT również spółek jawnych. Transparentność podatkowa spółek jawnych zostaje zachowana w dwóch sytuacjach: (1) w przypadku gdy wspólnikami spółki jawnej są wyłącznie osoby fizyczne oraz (2) w przypadku gdy wspólnikami spółki jawnej nie są wyłącznie osoby fizyczne – jeżeli spółki te złożą informację o podatnikach podatku dochodowego od osób prawnych oraz o podatnikach podatku dochodowego od osób fizycznych, posiadających bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego, prawa do udziału w zysku tej spółki jawnej.

Czy powinienem dokonać zmian swojej struktury prawnej?

Przedsiębiorcy w określonych przypadkach dokonują obecnie ponownej analizy swoich struktur prawnych. Jednym z rozwiązań jest przekształcenie swojej spółki komandytowej w spółkę jawną – może to dotyczyć w szczególności sytuacji gdy wspólnikami takiej spółki jawnej byłyby wyłącznie osoby fizyczne. Przedsiębiorcy mogą również przeanalizować możliwość przekształcenia swojej spółki komandytowej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, po uprzedniej weryfikacji, czy będziemy mogli skorzystać z opcji rozliczenia podatku w formie CIT-u estońskiego.

Warto jednak pamiętać, że proces przekształcenia jednej formy prawnej w inną jest złożony i wymaga precyzyjnego przeanalizowania wszystkich kwestii cywilnoprawnych, w tym wykonania szeregu czynności określonych w kodeksie spółek handlowych. W takiej sytuacji możemy skorzystać ze wsparcia kancelarii prawnej uwzględniając konieczność poniesienia określonych kosztów i zaangażowania czasu w zakresie zlecenia, a następnie realizację takiej usługi.

Z czym wiąże się przekształcenie spółki komandytowej? 
Sprawdź bezpłatnie

Legalspot – inteligentny system automatyzacji procesów prawnych

Zespół Legalspot opracował został inteligentny system automatyzacji procesów prawnych, który w określonych sytuacjach będzie odpowiadał na bieżące potrzeby przedsiębiorców. Dzięki takiemu systemowi przedsiębiorca jest w stanie samodzielnie wygenerować wstępny raport prezentujący najkorzystniejsze dla niego rozwiązanie związane ze zmianą formy prawnej działalności (spółka jawna lub spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), a także wskazujący główne zagrożenia, z jakimi musi się w tej sytuacji liczyć.

Co ważne, jeżeli zdecydujemy się na przekształcenie spółki, serwis LegalSpot automatycznie wygeneruje niezbędne dokumenty prawne wymagane zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych wraz z harmonogramem całego procesu.

Wybierając usługi LegalSpot, przedsiębiorca jest w stanie zaoszczędzić nawet 70% czasu przeznaczonego na realizację procesów prawnych, skracając go do zaledwie 20 minut. Dodatkową korzyścią jest potencjalna możliwość ograniczenia kosztów obsługi prawnej oraz uzyskanie spersonalizowanych rekomendacji, dostosowanych do potrzeb danej firmy.

testowy

nagowek

Witaj, świecie!

Witamy w WordPressie. To jest twój pierwszy post. Edytuj go lub usuń, a następnie zacznij pisać!