Zmiany w podatku CIT dla spółek komandytowych – co zrobić ze swoją spółką komandytową?

Podatek CIT - Jakie zmiany dla spółek komandytowych

Zmiany w podatku CIT dla spółek komandytowych – co zrobić ze swoją spółką komandytową?

W dniu 1 stycznia 2021 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o podatku dochodowym dla osób prawnych („ustawa o CIT”). Nowelizacja stanowi prawdziwą rewolucję, w szczególności dla spółek komandytowych, które w związku z nowelizacją uzyskały status podatnika CIT. Jak ta zmiana wygląda w praktyce, jakie niesie ze sobą zagrożenia i w jaki sposób możemy sobie z nią poradzić?

  1. 1. Opodatkowanie spółek komandytowych  i jawnych – jak to wyglądało do tej pory?
  2. 2. Co zmienia się w opodatkowaniu spółek komandytowych?
  3. 3. Jakie problemy niesie ze sobą nowe prawo podatkowe dla spółek komandytowych?
  4. 4. Czy powinienem dokonać zmian swojej struktury prawnej?  
  5. 5. Legalspot – inteligentny system automatyzacji procesów prawnych                                      

Opodatkowanie spółek komandytowych – jak to wyglądało do tej pory?

Według danych prezentowanych przez Główny Urząd Statystyczny, na koniec 2019 w Polsce funkcjonowało około 521 tysięcy spółek prawa handlowego, w tym ponad 40 tysięcy spółek komandytowych. Jak wynika z danych z Krajowego Rejestru Sądowego, z roku na rok coraz więcej firmy decydowało się właśnie na tę formę prawną. Ma to związek z korzyściami, jakie niosło dla przedsiębiorcy prowadzenie spółki komandytowej.

Po pierwsze, spółka komandytowa nie posiadała do tej pory statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (podatek CIT), w związku z czym wszystkie zyski generowane przez spółkę były opodatkowane jednokrotnie – wyłącznie na poziomie wspólników tej spółki. Po drugie, prowadząc spółkę komandytową, jej wspólnicy – zarówno komandytariusz z mocy prawa, jak również komplementariusz jeśli pozostawał on spółką kapitałową – mogli skorzystać z możliwości ograniczonej odpowiedzialności za zobowiązania firmy.  Oba te czynniki sprawiały, że spółki komandytowe cieszyły się dużą popularnością wśród polskich przedsiębiorców.

Co zmienia się w opodatkowaniu spółek komandytowych?

Nowy rok przyniósł duże zmiany w prawie podatkowym dla spółek. W dniu 1 stycznia 2021 roku przedsiębiorców obowiązuje nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w której uwzględniono m.in. nowe zasady opodatkowania spółek komandytowych. Od początku tego roku (a w niektórych przypadkach od 30 kwietnia 2021 roku) spółki komandytowe są zobowiązane do płacenia podatku dochodowego od osób prawnych jako podatnik CIT. W przypadku grup kapitałowych, w których spółką dominującą był komandytariusz, natomiast spółki komandytowe były spółkami operacyjnymi realizującymi inwestycji grupy, nowelizacja poskutkowała brakiem możliwości konsolidacji zysku/straty generowanej przez spółki operacyjne (spółki komandytowe) na poziomie spółki dominującej – w związku z opisaną nowelizacją zysk/strata byłby rozliczany na poziomie spółek operacyjnych (spółki komandytowe).

Bezpłatna analiza z czym wiąże się przekształcenie spółki komandytowej.

Efektem nowelizacji ustawy jest zmiana zasad opodatkowania na zbliżone do tych, które obowiązują w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, które to zasady – w przypadku wypłaty zysku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do jej wspólników – wiązały się z podwójnym opodatkowaniem zysków generowanych przez spółkę. Od tej pory podatek CIT od zysku osiągniętego przez firmę w pierwszej kolejności zapłaci spółka komandytowa, a następnie (w momencie wypłat zysku do jej wspólników) jest on ponownie opodatkowany na poziomie wspólników. Nowe prawo podatkowe spowodowało zatem utratę jednej z istotnych korzyści, które przynosiło przedsiębiorcom prowadzenie spółki komandytowej.

Kolejną istotną kwestią jest także wprowadzenie do systemu podatkowego instytucji opodatkowania spółki z o.o. w formule CIT-u estońskiego. Co to oznacza? Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością uzysprawo do odroczenia płatności podatku CIT o maksymalnie 4 lata, a następnie opłacenia go w nieco wyższej kwocie. Warto w tym momencie podkreślić, że aby spółka mogła skorzystać z tej formy opodatkowania, musi spełnić określone warunki, które wynikają z zapisów zawartych w nowelizacji ustawy o CIT.

Jakie problemy niesie ze sobą nowe prawo podatkowe dla spółek komandytowych?

Nowa rzeczywistość podatkowa stawia pod znakiem zapytania opłacalność dalszego prowadzenia działalności w formie spółki komandytowej. W związku z tym przedsiębiorcy zaczynają analizować alternatywne rozwiązania, które pozwolą im zachować korzyści wynikające z prowadzonej przez nich spółki komandytowej, jednak w zmienionej formie prawnej, odpowiedniej dla specyfiki ich działalności.

Dla lepszego zobrazowania całej sytuacji posłużymy się prostym przykładem. Jeżeli spółka komandytowa osiągnęła w danym roku obrotowym dochody na poziomie 100 000 zł i wypłacała 100% zysku wspólnikom, byli oni zobowiązani do zapłaty 19% podatku dochodowego od wypłaconych na ich rzecz zysków (w naszym przykładzie 19 000 zł podatku).

Zmiana prawa podatkowego spowodowała konieczność zapłaty 19% podatku od dochodu przez spółkę komandytową (19 000 zł), a następnie po wypłacie zysku do wspólników konieczność zapłaty 19% podatku od dochodu przez wspólników (19% z 81 000 zł, czyli 15 390 zł). Przykład ten idealnie obrazuje zmiany, jakich dokonano w opodatkowaniu spółek – do tej pory spółka i wspólnicy płacili 19 000 zł, a po nowelizacji ustawy jest to kwota 34 390 zł.

Nowelizacja ustawy o CIT uwzględniła również – w określonych sytuacjach – objęcie statusem podatnika CIT również spółek jawnych. Transparentność podatkowa spółek jawnych zostaje zachowana w dwóch sytuacjach: (1) w przypadku gdy wspólnikami spółki jawnej są wyłącznie osoby fizyczne oraz (2) w przypadku gdy wspólnikami spółki jawnej nie są wyłącznie osoby fizyczne – jeżeli spółki te złożą informację o podatnikach podatku dochodowego od osób prawnych oraz o podatnikach podatku dochodowego od osób fizycznych, posiadających bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego, prawa do udziału w zysku tej spółki jawnej.

Czy powinienem dokonać zmian swojej struktury prawnej?

Przedsiębiorcy w określonych przypadkach dokonują obecnie ponownej analizy swoich struktur prawnych. Jednym z rozwiązań jest przekształcenie swojej spółki komandytowej w spółkę jawną – może to dotyczyć w szczególności sytuacji gdy wspólnikami takiej spółki jawnej byłyby wyłącznie osoby fizyczne. Przedsiębiorcy mogą również przeanalizować możliwość przekształcenia swojej spółki komandytowej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, po uprzedniej weryfikacji, czy będziemy mogli skorzystać z opcji rozliczenia podatku w formie CIT-u estońskiego.

Warto jednak pamiętać, że proces przekształcenia jednej formy prawnej w inną jest złożony i wymaga precyzyjnego przeanalizowania wszystkich kwestii cywilnoprawnych, w tym wykonania szeregu czynności określonych w kodeksie spółek handlowych. W takiej sytuacji możemy skorzystać ze wsparcia kancelarii prawnej uwzględniając konieczność poniesienia określonych kosztów i zaangażowania czasu w zakresie zlecenia, a następnie realizację takiej usługi.

Z czym wiąże się przekształcenie spółki komandytowej? 
Sprawdź bezpłatnie

Legalspot – inteligentny system automatyzacji procesów prawnych

Zespół Legalspot opracował został inteligentny system automatyzacji procesów prawnych, który w określonych sytuacjach będzie odpowiadał na bieżące potrzeby przedsiębiorców. Dzięki takiemu systemowi przedsiębiorca jest w stanie samodzielnie wygenerować wstępny raport prezentujący najkorzystniejsze dla niego rozwiązanie związane ze zmianą formy prawnej działalności (spółka jawna lub spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), a także wskazujący główne zagrożenia, z jakimi musi się w tej sytuacji liczyć.

Co ważne, jeżeli zdecydujemy się na przekształcenie spółki, serwis LegalSpot automatycznie wygeneruje niezbędne dokumenty prawne wymagane zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych wraz z harmonogramem całego procesu.

Wybierając usługi LegalSpot, przedsiębiorca jest w stanie zaoszczędzić nawet 70% czasu przeznaczonego na realizację procesów prawnych, skracając go do zaledwie 20 minut. Dodatkową korzyścią jest potencjalna możliwość ograniczenia kosztów obsługi prawnej oraz uzyskanie spersonalizowanych rekomendacji, dostosowanych do potrzeb danej firmy.