Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną

Wypełnij poniższe pola aby dokonać realizacji usługi prawnej przekształcenia Twojej spółki komandytowej w spółkę jawną.
1. Podaj proszę podstawowe dane dotyczące działalności, która będzie podlegać przekształceniu.

2. Pozostałe informacje.
Czy Twoja spółka jest stroną obowiązującej umowy kredytowej (tj. jest kredytobiorcą z tytułu np. umowy kredytu inwestycyjnego, umowy kredytu obrotowego lub też innego kredytu/pożyczki udzielonej przez instytucję finansową jak bank, spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa itp.) lub uzyskała dotację krajową lub unijną (np. jako beneficjent umowy o dofinansowanie) i obecnie realizuje dany projekt korzystając z takiego dofinansowania, lub też pozostaje w tzw. okresie trwałości projektu?

Czy Twoja spółka uzyskała subwencję PFR w ramach programu Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm lub w ramach programu dla dużych firm?

Czy Twoja spółka jest obecnie właścicielem/współwłaścicielem/użytkownikiem wieczystym nieruchomości stanowiących nieruchomości rolne:
(i) o powierzchni większej niż 0,3 ha dana nieruchomość, oraz
(ii) położonych w całości na obszarach, które nie posiadają uchwalonych planów zagospodarowania przestrzennego wskazujących przeznaczenie tych nieruchomości na cele inne niż rolne?

Czy wartość bilansowa (tj. wartość kapitałów własnych wynikających z ostatniego sprawozdania finansowego) Twojej spółki jest dodatnia oraz przewidujesz, że w najbliższym czasie będzie dodatnia?

Podaj proszę kontaktowy adres e-mail - za jego pomocą skontaktuje się z Tobą nasz prawnik. Zaakceptuj również wymagane zgody.