Przekształcenie w spółkę z o.o.

Wygeneruj automatycznie dokumenty niezbędne do przekształcenia Twojej spółki komandytowej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością!
Wypełnij poniższe pola aby automatycznie uzupełnić umowy.
1. DANE SPÓŁKI PRZEKSZTAŁCANEJ - podaj proszę podstawowe dane dotyczące Twojej spółki komandytowej, która będzie podlegać przekształceniu.
2. DANE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEKSZTAŁCANEJ - podaj proszę podstawowe dane dotyczące obecnych wspólników Twojej spółki komandytowej.
Komandytariusze:
Komplementariusze:

Jak będzie brzmiała nazwa spółki po przekształceniu?
dowiedz się wiecej

Firma spółki może być obrana dowolnie, przy czym zgodnie z art. 433 § 1 kodeksu cywilnego firma przedsiębiorcy powinna się odróżniać dostatecznie od firm innych przedsiębiorców prowadzących działalność na tym samym rynku. Dla uniknięcia wątpliwości i zachowania zasady wyłączności przed wyborem określonej nazwy firmy sprawdź proszę na wyszukiwarce ministerstwa sprawiedliwości (https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/) czy w tej samej miejscowości, gdzie siedzibę będzie miała Twoja spółka nie została już zarejestrowana spółka o takiej samej nazwie, która prowadzi działalność w podobnej branży - istnieje bowiem ryzyko, że sąd rejestrowy może odmówić rejestracji przekształcenia spółki w spółkę o takiej samej nazwie z siedzibą w tej samej miejscowości o podobnym przedmiocie działalności.Pamiętaj! Jeśli Twoim komplementariuszem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (np. o nazwie (firmie) XYZ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), a przekształcasz się w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością nie wybieraj jako nazwy Twojej spółki nazwy komplementariusza (tj. XYZ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością). Powyższe wynika z tego, że jest już zarejestrowany podmiot o takiej nazwie w rejestrze z najprawdopodobniej tą samą siedzibą - jest to Twój komplementariusz. Zalecane jest wówczas: (a) ustalenie innej nazwy firmy niż nazwa (firma) komplementariusza, (b) dodanie określonego dodatku do firmy spółki powstałej po przekształceniu jak np. XYZ Poland sp. z o.o.; XYZ 1 sp. z o.o. lub (c) dokonanie w pierwszej kolejności zmiany nazwy komplementariusza - która powinna być zarejestrowana przed złożeniem wniosku o rejestrację przekształcenia - na np. XYZ 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a następnie przyjęcie nazwy XYZ sp. z o.o. dla spółki powstałej po przekształceniu.


Jaki wkład w spółce komandytowej posiadał dotychczas komandytariusz?
Wprowadź wysokość wkładu, którego wysokość została wskazana w umowie spółki komandytowej, która podlega przekształceniu.

Jaką sumę komandytową w spółce komandytowej posiadał dotychczas komandytariusz?
Wprowadź wysokość sumy komandytowej komandytariusza, której wysokość została wskazana w umowie spółki komandytowej, która podlega przekształceniu.

Jaki wkład w spółce komandytowej posiadał dotychczas komplementariusz?
Wprowadź wysokość wkładu, którego wysokość została wskazana w umowie spółki komandytowej, która podlega przekształceniu.
3. ZARZĄD SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - podstawowe informacje dotyczące spółki przekształcanej oraz powstałej po przekształceniu.
Dane członków zarządu pierwszej kadencji spółki powstałej po przekształceniu Twojej spółki komandytowej. Wskaż proszę pierwszy dane pierwszego zarządu spółki powstałej po przekształceniu.Sposób powoływania i odwoływania zarządu Spółki. Wybierz określony organ lub podmiot, który będzie uprawniony do powołania i odwoływania zarządu Spółki.
Wybierz właściwy dla Ciebie fragment umowy spółki regulujący te kwestie.
dowiedz się wiecej

Odpowiedź a) - opisuje wybór członków zarządu przez zgromadzenie wspólników, Odpowiedź b) - opisuje wybór 1 członka zarządu przez jednego wspólnika, a pozostałych członków zarządu przez zgromadzenie wspólników jako jego uprawnienie osobiste, Odpowiedź c) - opisuje wybór wszystkich członków zarządu przez jednego wspólnika jako jego uprawnienie osobiste.


Okres kadencji dla powołanych członków zarządu Spółki.
Uzupełnij przedstawiony fragment umowy spółki regulujący tą kwestię.
Kadencja członka Zarządu wynosi: Mandat członka Zarządu wygasa z chwilą upływu kadencji, odwołania ze składu Zarządu, śmierci albo rezygnacji. Członków zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji - mandat członka zarządu powołanego przed upływem danej kadencji zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków zarządu.

Sposób reprezentacji Spółki.
Wybierz właściwy dla Ciebie fragment umowy spółki regulujący tą kwestię.
dowiedz się wiecej

Odpowiedź a) - opisuje reprezentację jednoosobową w przypadku zarządu jednoosobowego oraz reprezentację łączną (dwóch członków) w przypadku zarządu wieloosobowego Odpowiedź b) - opisuje reprezentację jednoosobową w każdym przypadku (jeden lub więcej członków zarządu) Odpowiedź c) - opisuje reprezentację jednoosobową w przypadku czynności nie przekraczających np. 50.000 zł oraz reprezentację dwuosobową w przypadku czynności przekraczających kwotę np. 50.000 zł (np. zakup sprzętu za kwotę 60.000 zł - podpisuje dwóch członków zarządu, zakup sprzętu za kwotę 40.000 zł - podpisuje jeden członek zarządu). Ta odpowiedź wymaga poza wskazaniem danej odpowiedzi również wypełnienia liczby (kwota w zł).

4. UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Zbycie oraz zastawienie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością - ewentualne zgody korporacyjne na dokonanie zbycia lub zastawienia udziałów w Twojej spółce. Rozstrzygnij czy dla takich czynności będziesz wymagać uprzedniej zgody wyrażonej przez określony organ spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
Wybierz właściwy dla Ciebie fragment umowy spółki regulujący te kwestie.

Dopłaty w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.
Umowa spółki może zobowiązywać wspólników - na podstawie uchwały wspólników - do dopłat w granicach liczbowo oznaczonej wysokości w stosunku do udziału.
Wybierz właściwy dla Ciebie fragment umowy spółki regulujący te kwestie.
dowiedz się wiecej

Instytucja dopłat pozwala na uzyskanie przez spółkę ze źródła wewnętrznego środków finansowych niezbędnych do prowadzenia jej działalności, najczęściej dla sfinansowania inwestycji, zwiększenia kapitału obrotowego lub pokrycia straty bilansowej. To źródło finansowania charakteryzuje się dużą elastycznością, ponieważ wspólnicy mają możliwość skorzystania z instytucji dopłat w dowolnej chwili i w niezbędnej kwocie. Istotne jest również to, że dopłaty, powiększając majątek spółki, nie zwiększają kapitału zakładowego spółki.

Dopłaty wykazują pewne podobieństwo do pożyczki, niemniej zasadniczy charakter mają występujące różnice: brak przede wszystkim obowiązku zwrotu dopłat przez spółkę – powstaje on jedynie w przypadku powzięcia stosownej uchwały przez zgromadzenie wspólników, dopłaty zwykle nie są też oprocentowane (Kodeks spółek handlowych. Komentarz Jacek Bieniak, dr Michał Bieniak, dr Grzegorz Nita-Jagielski, prof. dr hab. Krzysztof Oplustil, Robert Pabis, dr Anna Rachwał, dr hab. Marcin Spyra, dr Grzegorz Suliński, dr Marcin Tofel, Małgorzata Wawer, prof. dr hab. Robert Zawłocki).


Wstąpienie do Spółki współmałżonka. Umowa spółki może ograniczyć lub wyłączyć wstąpienie do spółki współmałżonka wspólnika w przypadku, gdy udział lub udziały są objęte wspólnością majątkową małżeńską.
Wybierz właściwy dla Ciebie fragment umowy spółki regulujący tą kwestię.

Wykonywanie głosu przez zastawnika lub użytkownika udziałów. Aby zastawnikowi lub użytkownikowi przysługiwało prawo głosu na Zgromadzeniu Wspólników spółki wymagane jest odpowiednie postanowienie umowy Spółki - rozstrzygnij czy dopuszczasz taką możliwość w swojej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.
Wybierz właściwy dla Ciebie fragment umowy spółki regulujący tą kwestię.
dowiedz się wiecej

Pamiętaj! Wprowadzenie takiej możliwości (umożliwienie wykonywania prawa głosu) w umowie spółki zapewni Ci większą elastyczność, ponieważ sam zapis nie pozbawia Ciebie prawa do np. uregulowania w umowie zastawu, że zastawnik nie może wykonywać prawa głosu na Zgromadzeniu Wspólników Spółki. Co więcej, banki przy finansowaniu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością często wymagają takiego zapisu w umowie spółki aby zapewnić sobie możliwość zaspokojenia swoich ewentualnych roszczeń, co poprawia wówczas zdolności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do uzyskiwania finansowań dłużnych.

Zgoda Zgromadzenia Wspólników na nabycie i zbycie nieruchomości. Rozstrzygnij czy dla takich czynności będziesz wymagać uprzedniej zgody wyrażonej przez Zgromadzenie Wspólników Twojej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
Wybierz właściwy dla Ciebie fragment umowy spółki regulujący tą kwestię.

Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego.
Wybierz właściwy dla Ciebie fragment umowy spółki regulujący te kwestie.
dowiedz się wiecej

Rozporządzenie prawem (np. sprzedaż komputera będącego własnością spółki) lub zaciągnięcie zobowiązania (np. zaciągnięcie pożyczki przez spółkę) w wysokości wyższej niż dwukrotność kapitału zakładowego może być uzależnione od zgody zgromadzenia wspólników - jest to postanowienie wynikające z kodeksu spółek handlowych określające stricte taką wysokość, mające w zamierzeniu chronić majątek spółki. Zalecane jest wyłączanie takiej konieczności (tj. wyłączenie wymogu uzyskiwania zgody na takie czynności) w przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością o niskim kapitale zakładowym (np. 5.000 zł) oraz prowadzących działalność w oparciu o skalowe działania np. sprzedażowe (np. wielokrotna sprzedaż towaru o określonej wartości przekraczającej dwukrotność kapitału zakładowego), aby nie ograniczać swojej działalności oraz być bardziej elastycznym - istotne jest bowiem dostosowanie treści umowy spółki do rodzaju prowadzonej działalności i jej skali.


Prawo pierwokupu wspólników na nabycie udziałów planowanych do zbycia przez innego wspólnika spółki.
Wybierz właściwy dla Ciebie fragment umowy spółki regulujący te kwestie.
dowiedz się wiecej

Zbywanie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością - poza innymi ograniczeniami które mogą wynikać z umowy spółki jak np. zgoda Zgromadzenia Wspólników - może być również związane z prawem pierwokupu pozostałych wspólników spółki dla planowanych do zbycia udziałów. Pozwala to dotychczasowym wspólnikom spółki na zachowanie obecnego składu osobowego wspólników (z wyłączeniem wspólnika odchodzącego) oraz nabycie zbywanych udziałów przez pozostałych wspólników. Takie postanowienie stanowi jednocześnie ograniczenie zbywalności udziałów - każdorazowy potencjalny nabywca udziałów będzie musiał przed nabyciem przejść przez procedurę prawa pierwokupu wynikającą z umowy spółki.

Czy spółka jest obecnie właścicielem/współwłaścicielem/użytkownikiem wieczystym nieruchomości stanowiących nieruchomości rolne:
(i) o powierzchni większej niż 0,3 ha dana nieruchomość, oraz
(ii) położonych w całości na obszarach, które nie posiadają uchwalonych planów zagospodarowania przestrzennego wskazujących przeznaczenie tych nieruchomości na cele inne niż rolne?
dowiedz się wiecej

W stosunku do nieruchomości rolnych o powierzchni większej niż 0,3 ha oraz w stosunku do których nie został uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego wskazujący na przeznaczenie tych nieruchomości na cele inne niż rolne Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa ma prawo nabycia takiej nieruchomości rolnej.

W takiej sytuacji o procesie przekształcenia Spółka zawiadamia KOWR. Do zawiadomienia, obok dokumentu potwierdzającego nabycie nieruchomości rolnej (tj. np. postanowienia sądu rejestrowego o wpisie przekształceniu do rejestru przedsiębiorców), dołącza się wypisy z ewidencji gruntów i budynków dla wszystkich działek będących przedmiotem nabycia.

Zawiadomienie o nabyciu nieruchomości rolnej wraz z ww. wypisami z ewidencji gruntów należy przesłać do oddziału terenowego KOWR, właściwego ze względu na miejsce położenia danej nieruchomości.

Prawo nabycia nieruchomości rolnej KOWR może wykonać w ciągu miesiąca od otrzymania skutecznego zawiadomienia.

Pamiętaj! Kwalifikuj nieruchomość rolną dla celów ustalenia jej powierzchni (większej lub mniejszej niż 0,3ha) jako dana działka (każdą działkę należy rozstrzygać oddzielnie). Aby uznać nieruchomość za nieruchomość rolną należy spełnić łącznie dwa warunki wskazane w pytaniu - w przypadku gdy: np. nieruchomość ma powierzchnię większa niż 0,3 ha oraz jest położona w całości na obszarach, które posiadają uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego wskazujących przeznaczenie tej nieruchomości na cele inne niż rolne - zaznacz odpowiedź b), np. nieruchomość ma powierzchnię mniejsza niż 0,3 ha oraz jest położona w całości na obszarach, które nie posiadają uchwalonych planów zagospodarowania przestrzennego wskazujących przeznaczenie tych nieruchomości na cele inne niż rolne - zaznacza odpowiedź b).Czy przewidujesz, że wartość bilansowa majątku Twojej spółki komandytowej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym przedłożeniem wspólnikom planu przekształcenia (np. na dzień 31.12.2020 r.) będzie dodatnia?
dowiedz się wiecej

Wycena bilansowa, na podstawie której ustalana jest wartość bilansowa spółki na potrzeby przekształcenia ustalana jest w oparciu o sporządzone na potrzeby przekształcenia sprawozdanie finansowe - sprawozdanie finansowe jest natomiast sporządzane na miesiąc poprzedzający przedłożenie wspólnikom planu przekształcenia (np. jeśli plan przekształcenia został podpisany 1 stycznia 2021 r., sprawozdanie finansowe powinno zostać sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r.).

Wycena bilansowa spółki jest dodatnia w sytuacji gdy aktywa netto spółki (tj. aktywa jednostki pomniejszone o zobowiązania, odpowiadające wartościowo kapitałowi (funduszowi) własnemu) są dodatnie.

Wycena bilansowa spółki jest ujemna w sytuacji gdy aktywa netto spółki (tj. aktywa jednostki pomniejszone o zobowiązania, odpowiadające wartościowo kapitałowi (funduszowi) własnemu) są ujemne.

Dokumentacja wygenerowana w ramach niniejszego Serwisu zakłada, że wartość bilansowa majątku Twojej spółki komandytowej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym przedłożeniem wspólnikom planu przekształcenia jest dodatnia - w innym bowiem przypadku sąd rejestrowy może odmówić rejestracji przekształcenia spółki, której wartość bilansowa jest ujemna (nie jest to jednak kwestia jednoznacznie rozstrzygnięta w doktrynie i istnieją argumenty za rejestracją przekształcenia również w sytuacji gdy wartość bilansowa majątku spółki przekształcanej jest ujemna, przy czym na potrzeby niniejszego Serwisu przyjęto założenie dodatniej wartości bilansowej majątku spółki przekształcanej).

Zalecane jest aby w przypadku gdy wartość bilansowa majątku spółki podlegającej przekształceniu jest ujemna - przed rozpoczęciem procesu przekształcenia - dokonać podwyższenia wkładu wspólników w Twojej spółce komandytowej (poprzez np. wniesienie wkładów pieniężnych przez wspólników spółki do spółki komandytowej) aby zwiększyć kapitały własne do wysokości zapewniającej dodatnią wartość bilansową majątku spółki (tj. dodatnią wartość jej kapitałów własnych) do minimalnej wysokości kapitału zakładowego spółki powstałej po przekształceniu. Podwyższenie wkładu wspólnika za każdym razem wymaga zmiany umowy spółki komandytowej, przy czym dla jego skuteczności (tj. dla zaksięgowania wniesionych dodatkowo wkładów) nie jest wymagana rejestracja takiej zmiany w rejestrze przedsiębiorców, a wystarczy podjęcie uchwały i dokonanie wpłat na rachunek spółki

Przykład operacji: np. w sytuacji gdy aktywa netto Twojej spółki na dzień 31.12.2021 r. wynoszą -10.000 zł, a planowany kapitał zakładowy wynosi 10.000 zł, należy dokonać podwyższenia wkładów wspólników w spółce komandytowej (tj. należy podjąć uchwałę o podwyższeniu wkładów i zmianie umowy spółki komandytowej) w łącznej wysokości 20.000 zł), a następnie dokonać przelewu takich środków na rzecz spółki komandytowej.


Podaj proszę adres e-mail na jaki powinny zostać wysłane wygenerowane dokumenty dostosowane do Twojego profilu działalności: