Umowa spółki jawnej

Dzięki inteligentnemu systemowi wygeneruj automatycznie umowę spółki jawnej.
1. Firma spółki jawnej powinna zawierać nazwiska lub firmy (nazwy) wszystkich wspólników albo nazwisko albo firmę (nazwę) jednego albo kilku wspólników oraz dodatkowe oznaczenie ,,spółka jawna"
dowiedz się więcej

Nie jest wymagane zamieszczanie w firmie spółki imion bądź pierwszych liter imion wspólników. Umieszczenie imion bądź ich inicjałów jest jednak dopuszczalne. Przykłady firm (nazw): XYZ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna; Adam Kowalski Bartosz Kowalski Spółka Jawna, Kowalski spółka jawna; Kowalski Kwiatkowski spółka jawna; A. Kowalski spółka jawna.


2. Siedziba spółki jawnej
Podaj proszę miejsce (miejscowość), które będzie siedzibą spółki jawnej.

3. Przedmiot działalności spółki jawnej
Podaj proszę jaki będzie przedmiot działalności Twojej spółki jawnej korzystając z wyszukiwarki: https://www.biznes.gov.pl/pl/tabela-pkd#.
Uwaga: w polach poniżej wpisz każdorazowo zarówno kod PKD jak i jego opis. Przykład: jeśli przedmiotem działalności Twojej spółki jawnej będzie np. wznoszenie budynków wpisz: PKD 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych.
dowiedz się więcej

Dodatkowe wyjaśnienie.
4. Podaj proszę podstawowe dane wspólników spółki jawnej. Wspólnikami spółki jawnej mogą być zarówno osoby fizyczne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jak również osoby prawne. Uwaga: wspólników powinno być co najmniej dwóch!5. Jakie wkłady w spółce jawnej będą wniesione przez wspólników? Uzupełnij opis wkładów poszczególnych wspólników, który zostanie odzwierciedlony w umowie Twojej spółki jawnej.
dowiedz się więcej

Dodatkowe wyjaśnienie.

Wkład pieniężny

Wkład niepieniężny

Wartość wkładu niepieniężnego

6. Prawo reprezentowania spółki jawnej (tj. uprawnienie do podpisywanie dokumentów, reprezentowanie spółki przed sądem itp.). W jaki sposób będzie reprezentowana Twoja spółka jawna i kto powinien być uprawniony do podpisywania umów w imieniu spółki?
Wybierz właściwy dla Ciebie fragment umowy spółki regulujący kwestię reprezentacji spółki jawnej.

7. W jaki sposób będą prowadzone sprawy spółki po jej przekształceniu?
Wybierz właściwy dla Ciebie fragment umowy spółki regulujący kwestię prowadzenia spraw spółki jawnej.
dowiedz się więcej

Czynności prowadzenia spraw spółki to realizacja czynności faktycznych jak i organizacyjno kierowniczych (organizacja różnych obszarów działalności spółki, organizowanie pracy pracownikom). Zasadniczo rozgraniczenie prowadzenia spraw spółki oraz reprezentowania spółki jest ciężkie do wyraźnego określenia - w większości przypadków sposób oraz zasady reprezentacji spółki wprowadzone w umowach spółek są co do zasady zbieżne z wprowadzanymi zasadami prowadzenia spraw spółki. Innymi słowy - jeśli uznałeś, że tylko jeden ze wspólników będzie miał prawo reprezentowania spółki, prowadzenie spraw spółki - co do zasady - może być powierzone również wyłącznie temu wspólnikowi.


8. Czy na podjęcie określonych spraw przez spółkę innych niż bieżące sprawy spółki (jak np. zbycie nieruchomości czy też nabycie udziałów w innej spółce) wszyscy bądź niektórzy ze wspólników spółki powinni wyrazić uprzednio zgodę?
Wybierz właściwy dla Ciebie fragment umowy spółki regulujący tą kwestię.
dowiedz się więcej

- wybór odpowiedzi a) skutkuje tym, że na podjęcie przez Spółkę określonych spraw (jak np. nabycie nieruchomości przez Spółkę) wszyscy wspólnicy Spółki nie będą musieli wyrażać uprzednio zgody w formie pisemnej uchwały,- wybór odpowiedzi b) skutkuje tym, że na podjęcie przez Spółkę wymienionych w tej odpowiedzi spraw wskazany przez Ciebie wspólnik Spółki będzie musiał wyrażać uprzednio zgodę w formie pisemnej (punkt ten w zakresie rodzajów spraw do udzielenia takiej zgody będzie mógł być przez Ciebie modyfikowany po automatycznym wygenerowaniu dokumentów),- wybór odpowiedzi c) skutkuje tym, że na podjęcie przez Spółkę - wymienionych w tej odpowiedzi spraw - wszyscy wspólnicy Spółki będą musieli wyrażać uprzednio zgodę w formie pisemnej uchwały (punkt ten w zakresie rodzajów spraw do udzielenia takiej zgody będzie mógł być przez Ciebie modyfikowany po automatycznym wygenerowaniu dokumentów poprzez np. dodanie innego typu ważnych spraw na które chciałbyś uzyskiwać uprzednią zgodę wspólników poza wymienionymi w odpowiedzi),- wybór odpowiedzi d) skutkuje tym, że na podjęcie przez Spółkę spraw przekraczających zakres zwykłego zarządu wszyscy wspólnicy Spółki będą musieli wyrażać uprzednio zgodę w formie pisemnej uchwały (sprawy przekraczające zakres zwykłego zarządu pozostają również niezdefiniowane na konkretnych przykładach i stanowią pojęcie nieokreślone, które będzie wówczas definiowane odpowiednio w stosunku do skali działalności Spółki - np. przy małej skali działalności taką czynnością przekraczającą zwykły zakres czynności może być niestandardowa umowa podpisywana przez spółkę o istotnej wartości).

Pamiętaj! W razie dokonania czynności bez zgody wspólnika lub wspólników czynność dokonana przez Spółkę jest dalej ważna i w pełni skuteczna, przy czym wówczas wspólnik lub wspólnicy dokonujący takiej czynności bez zgody Spółki ponieść może odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Spółki.


9. Uczestnictwo wspólników Spółki w zysku i stratach spółki jawnej.
Podaj w jaki sposób wspólnicy Spółki będą uczestniczyć w zyskach oraz stratach Twojej spółki jawnej.
dowiedz się więcej

- co do odpowiedzi b): Umowa spółki może określić udział w stratach w odmiennych (niż równe) proporcjach takie jakie ustaliłeś dla udziału w zysku (np. udział w zysku: wspólnik A- 90%, wspólnik B - 10%, udział w stratach - wspólnik A - 99%, wspólnik B - 1%). Co więcej - dopuszczalne jest zwolnienie jednego ze wspólników od udziału w stratach.


10. Przeniesienie ogółu praw i obowiązków Wspólnika na inną osobę oraz ewentualna zgoda pozostałych wspólników na takie przeniesienie.
Wybierz właściwy dla Ciebie fragment umowy spółki regulujący tą kwestię.
dowiedz się więcej

Pamiętaj! W przypadku przeniesienia ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki jawnej na inną osobę, za zobowiązania występującego wspólnika związane z uczestnictwem w spółce jawnej i zobowiązania tej spółki odpowiadają solidarnie występujący wspólnik oraz wspólnik przystępujący do spółki.


11. Zmiana umowy spółki - zasady dokonywania zmian umowy spółki jawnej.
Wybierz właściwy dla Ciebie fragment umowy spółki regulujący tą kwestię.
Podaj proszę adres e-mail na jaki powinny zostać wysłane wygenerowane dokumenty dostosowane do Twojego profilu działalności: