PYTANIE NR 1

Czy przychody brutto (wraz z VAT) z Twojej działalności przekraczają lub przewidujesz, że w najbliższych latach będą przekraczać równowartość 2 mln EUR rocznie?

Próg przychodowy obliczany jest z uwzględnieniem kwoty należnego podatku od towarów i usług (tj. uwzględniając VAT) i odnosi się do kwoty całkowitych przychodów, osiągniętych w poprzednim roku podatkowym. Odpowiedz na to pytanie przyjmując wyniki Twojej spółki za ostatni rok oraz przewidywania/prognozy przychodów na kolejne lata. Równowartość w PLN kwoty 2 mln EUR należy obliczyć według średniego kursu EUR ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł. Dla przychodów brutto w 2020 roku jest to zatem równowartość w wysokości 9 031 000 zł.

→ Tak

→ Nie