Polityka prywatności Serwisu Legalspot

Niniejszy dokument zawiera informacje o zasadach przetwarzania przez serwis Legalspot.pl („Serwis„) danych osobowych użytkownika Serwisu oraz wykorzystywanych plikach cookies, przygotowany z uwzględnieniem postanowień rozporządzenia o ochronie danych (rozporządzenie RODO).

 • 1. Administrator danych osobowych

  Administratorem danych osobowych jest: Legalspot spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku (15-336), ul. Kręta 3A, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000880375, kapitał zakładowy: 5.000 zł, NIP: 5423425399 (dalej jako: „Spółka„).
 • 2. Dane osobowe i prywatność

  Aby korzystać z usług oferowanych przez Serwis, użytkownik może być poproszony o podanie danych osobowych, które w każdym przypadku będą przetwarzane przez Serwis oraz/lub Spółkę w celach opisanych poniżej, które to cele są związane z funkcjonowaniem Serwisu i świadczeniem usług oferowanych przez Serwis (w tym mogących polegać m.in. na przesyłaniu aktualizacji świadczonych przez Serwis usług) . Cel przetwarzania: (i) świadczenie usług oferowanych w Serwisie, (ii) marketing bezpośredni oraz/lub (iii)przesyłanie aktualizacji świadczonych usług (w oparciu o np. wiadomości w charakterze newsletter). Podstawa przetwarzania danych: W zależności od podejmowanych przez użytkownika Serwisu czynności oraz/lub wyboru danych oraz oferowanych przez Serwis Usług: (a) umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na żądanie użytkownika Serwisu, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), (b) ciążący na Spółce obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), (c) zgoda użytkownika wyrażona w Serwisie - jeśli zostanie udzielona (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), oraz (d) prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na przetwarzaniu: (i) w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń, (ii) w celu marketingu bezpośredniego, (iii) w celach analitycznych i statystycznych oraz/lub (iv) w celu badania satysfakcji klienta. Podanie danych jest dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy. Skutek niepodania danych: W zależności od celu, w jakim dane są podawane: (i) brak możliwości korzystania z usług Serwisu, (ii) brak możliwość nawiązania kontaktu poprzez formularz kontaktowy, oraz/lub (iii) brak możliwości otrzymywania informacji o nowych usługach, promocjach czy ofertach specjalnych, oferowanych w Serwisie. Możliwość cofnięcia zgody: w każdej chwili. Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez użytkownika zgody pozostaje zgodne z prawem.
 • 3. Zabezpieczenie danych

  Spółka stosuje niezbędne środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa w celu ochrony danych osobowych użytkowników.
 • 4. Okres przetwarzania

  Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane do momentu posiadania przez Serwis oraz/lub Spółkę podstawy prawnej do ich przetwarzania tj. do momentu w którym: (i) przestanie ciążyć na Spółce obowiązek prawny, zobowiązujący Spółkę do przetwarzania danych lub (ii) ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z umową zawartą przez Serwis przez strony lub (iii) użytkownik cofnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jeśli taka zgoda była podstawą przetwarzania lub (iv) został przyjęty sprzeciw użytkownika wobec przetwarzania jego danych osobowych w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych użytkownika był uzasadniony interes administratora lub dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.
 • 5. Uprawnienia użytkownika

  Użytkownik Serwisu jest uprawniony do żądania: (i) dostępu do jego danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych (art. 15 RODO lub - jeśli ma to zastosowanie - art. 13 ust. 1 lit. f RODO), (ii) ich sprostowania (art. 16 RODO), (iii) usunięcia (art. 17 RODO), (iv) ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), (v) żądania przeniesienia danych do innego administratora (art. 20 RODO) oraz/lub (vi) wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych użytkownika: a) z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją użytkownika - wobec przetwarzania dotyczących użytkownika danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów, b) jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Użytkownik w przypadku uznania, że jego dane osobowe są niezgodne z przepisami prawa jest uprawniony do złożenia skargi do organu nadzorczego.
 • 6. Profilowanie

  W związku z usługami świadczonymi przez Serwis, Serwis oraz/lub Spółka może dokonywać profilowania, wykorzystując do tego podane przez użytkownika dane osobowe. Profilowanie polega przede wszystkim na automatycznej ocenie, jakimi usługami może być zainteresowany taki użytkownik, na podstawie dotychczasowych działań podejmowanych przez użytkownika w Serwisie, i na wyświetlaniu profilowanych w ten sposób treści. W przypadku usługi aktualizacji usług świadczonych przez Serwis profilowanie może dotyczyć również dostarczanych użytkownikowi treści.
 • 7. Ciasteczka

  Serwis korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te: (i) są zapisywane w pamięci urządzenia użytkownika (komputera, telefonu, itd.); (ii) umożliwiają użytkownikowi, m.in. korzystanie ze wszystkich funkcji Serwisu; oraz (iii) nie powodują zmian w ustawieniach urządzenia użytkownika. Korzystając z odpowiednich opcji przeglądarki, użytkownik może w każdej chwili: (i) usunąć pliki cookies oraz/lub (ii) blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości. W Serwisie ciasteczka wykorzystywane są w celach: (i) zapamiętywania informacji o sesji danego użytkownika, (ii) statystycznych, (iii) marketingowych oraz/lub (iv) udostępniania funkcji Serwisu. Więcej informacji o ciasteczkach należy ustalić zgodnie z zasadami obowiązującymi dla przeglądarki internetowej używanej przez danego użytkownika.
 • 8. Usługi zewnętrzne / odbiorcy danych

  W związku z funkcjonowaniem Serwisu, Spółka korzysta z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane dane użytkownika (wyłącznie w celach wskazanych w niniejszej polityce). Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców danych użytkownika: (i) osoby współpracujące ze Spółką na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające świadczenie przez Spółkę usług w ramach Serwisu, (ii) dostawca oprogramowania służącego do komunikacji, (iii) dostawca oprogramowania do zarządzania projektami, (iv) dostawca skrzynki poczty elektronicznej, (v) biuro rachunkowe, (vi) podmiot zapewniający system mailingowy, (vii) podmiot zapewniający usługi marketingowe, (viii) podmiot ułatwiający optymalizację Serwisu, (ix) portale społecznościowe, (x) dostawca pakietu biurowego, (xi) hostingodawca, (xii) podmiot zapewniający wsparcie techniczne, (xiii) kancelarie świadczące usługi tradycyjne, mogące świadczyć usługi uzupełniające, oraz/lub (xiv) odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych.
 • 9. Przekazywanie danych osobowych do Państw spoza Unii Europejskiej

  W związku z powyższym, dane osobowe użytkownika mogą być przetwarzane również przez podmioty spoza Unii Europejskiej. Właściwy poziom ochrony danych użytkownika, w tym poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, zapewnia zastosowanie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, o których mowa w art. 46 ust. 2 lit. c RODO.
Legalspot
Digitalizuj procesy prawne w Twojej firmie aby tworzyć lepsze umowy!
Projekt realizowany przy wsparciu Unii Europejskiej
Projekt zrealizowany za pomocą Funduszy Europejskich
Wszystkie prawa zastrzeżone ® 2023, Legalspot Sp. z o. o.
Stworzone przez
Estimity