Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

 • 1. Postanowienia ogólne

  Niniejszy regulamin obejmuje informacje oraz zasady dotyczące świadczenia Usług udostępnianych przez Serwis na rzecz Przedsiębiorców. Usługi realizowane przez Serwis kierowane są wyłącznie do podmiotów niebędących konsumentami w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, korzystających z Usług wyłącznie w celach związanych bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą, zawodową lub zarobkową. Wszelkie wyrażenia pisane wielką literą w niniejszym regulaminie oraz niezdefiniowane inaczej mają znaczenie nadane im w Paragrafie 2 zatytułowanym: „Słownik„
 • 2. Słownik

  Dokument - wstępny projekt dokumentu stworzony w związku ze świadczeniem Usług na podstawie modularnego szablonu, w oparciu o treści opracowane przez Legalspot, na bazie dostarczonych przez Przedsiębiorcę informacji. Legalspot - Legalspot Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (15-336), ul. Kręta 3A, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000880375, kapitał zakładowy: 5.000 zł, NIP: 5423425399. Przedsiębiorca - podmiot niebędący konsumentem, w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, korzystający z Usług wyłącznie w celach bezpośrednio związanych ze swoją działalnością gospodarczą, zawodową lub zarobkową, w tym prowadzonym lub zakładanym przedsiębiorstwem, a w szczególności przedsiębiorca w rozumieniu przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w tym przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, pracownik, współpracownik, pełnomocnik, prokurent lub członek organu przedsiębiorcy, działający w imieniu lub z upoważnienia przedsiębiorcy. Regulamin - niniejszy regulamin wraz z ewentualnymi załącznikami stanowiącymi jego integralną część, będący regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną. Serwis - serwis internetowy legalspot.pl. Usługi - wszelkie usługi, a także sprzedaż lub dostawa treści cyfrowych świadczone przez Legalspot na rzecz Przedsiębiorcy realizowane w ramach Serwisu stanowiące usługi informatyczne oraz/lub informacyjne, w tym rozwiązanie informatyczno-prawne udostępniane przez Legalspot Przedsiębiorcy, służące tworzeniu dokumentów prawnych (w tym wstępnych rekomendacji oraz/lub analiz) – na bazie przygotowanych przez Legalspot treści – w oparciu o dane i informacje podane przez Przedsiębiorcę dostępne pod adresem legalspot.pl. Ustawa - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) o prawach konsumenta.
 • 3. Wymagania techniczne

  Do korzystania z Serwisu Przedsiębiorca musi posiadać: (a) urządzenie elektroniczne z dostępem do Internetu i z zainstalowaną przeglądarką internetową Google Chrome, Google Chrome Mobile, Mozilla Firefox, Safari lub Safari Mobile (w wersji aktualnej na dzień korzystania z Serwisu) oraz (b) konto e-mail oraz (c) aplikację pozwalającą na otwieranie plików .pdf oraz .word; oraz (e) dostęp do sieci Internet. Przedsiębiorca ponosi wszelką odpowiedzialność oraz koszty związane z zapewnieniem na swoją rzecz możliwości korzystania z Serwisu zgodnie z ust. 1 powyżej - w tym Legalspot nie zapewnia jakiegokolwiek wsparcia technicznego i prawnego dla Usług świadczonych w ramach Serwisu.
 • 4. Zawarcie umowy i czas jej obowiązywania

  Każdorazowo w momencie otwarcia przez Przedsiębiorcę w przeglądarce strony internetowej Serwisu dochodzi do zawarcia Umowy o świadczenie Usługi - w oparciu o niniejszy Regulamin - pomiędzy Legalspot a Przedsiębiorcą, która obowiązuje do momentu opuszczenia strony internetowej Serwisu przez Przedsiębiorcę. Umowa pomiędzy Przedsiębiorcą a Legalspot, w oparciu o niniejszy Regulamin, zostaje każdorazowo aktualizowana z korzystania przez Przedsiębiorcę z danej Usługi oferowanej przez Serwis. W przypadku generowania w ramach Serwisu Dokumentu lub Usługi umowa o świadczenie Usługi jest zawierana w momencie akceptacji Regulaminu przez Przedsiębiorcę oraz obowiązuje do momentu udostępnienia odpowiednio Usługi lub Dokumentu na rzecz Przedsiębiorcy - Legalspot nie jest zobowiązany do udzielania dodatkowych porad, analiz, wyjaśnień na rzecz Przedsiębiorcy po udostępnieniu odpowiednio Usługi lub Dokumentu dla Przedsiębiorcy (w którym to momencie umowa o świadczenie Usługi w zakresie danej Usługi przestaje obowiązywać). W przypadku niedokończenia generowania Dokumentu przez Przedsiębiorcę bez winy Legalspot - po zawarciu umowy o świadczenie Usług - Przedsiębiorca nie jest uprawniony do żądania zwrotu kwoty wynagrodzenia za świadczenie Usług, przy czym w takiej sytuacji na podstawie odrębnych ustaleń jest możliwe udostępnienie przez Legalspot świadczenia ponownie takich Usług zamówionych przez Przedsiębiorcę, w szczególności jeśli niedokończenie generowania Dokumentu nastąpiło z przyczyn technicznych oraz niezależnych od Przedsiębiorcy. Umowa może zostać rozwiązana poprzez złożenie stosownego oświadczenia przez Przedsiębiorcę, a w przypadku naruszenia Regulaminu przez Przedsiębiorcę - również przez Legalspot, ze skutkiem natychmiastowym. Rozwiązanie lub wygaśnięcie Umowy skutkuje koniecznością zaprzestania wykorzystania Dokumentu przez Przedsiębiorcę, któremu nie przysługuje zwrot ceny z tytułu skorzystania z Usług.
 • 5. Usługi świadczone w ramach Serwisu

  Rozwiązania informatyczno-prawne udostępniane przez Legalspot Przedsiębiorcy pozwalają na tworzenie przez Przedsiębiorcę Dokumentów lub uzyskania określonych Usług, na podstawie informacji wprowadzonych przez Przedsiębiorcę, przeznaczonych wyłącznie dla użytkowników profesjonalnych, wykorzystujących je bezpośrednio w ramach prowadzonej działalności biznesowej. Dokumenty oraz Usługi są realizowane przez Serwis wyłącznie do jednokrotnego wykorzystania. Podstawy do realizowanych przez Serwis Usług zostały opracowane przez prawników związanych z Legalspot. Przedsiębiorca w związku z korzystaniem z Usług zobowiązany jest do wprowadzenia danych zgodnych ze stanem faktycznym - z uwzględnieniem profilu i charakteru działalności Przedsiębiorcy. Ocena czy wygenerowane Dokumenty oraz/lub zrealizowane Usługi Serwisu są adekwatne do jego działalności należy do Przedsiębiorcy. Dokument jest udostępniany Przedsiębiorcy w postaci pliku .pdf. lub word. Legalspot może udostępnić Przedsiębiorcy Dokument również w inny sposób. Legalspot przekazuje Przedsiębiorcy odnośnik do pobrania Dokumentu, jak i fakturę VAT za świadczone usługi, na adres e-mail Przedsiębiorcy podany w ramach realizacji Usług. Dokument powinien być niezwłocznie pobrany i zarchiwizowany przez Przedsiębiorcę. Legalspot nie gwarantuje archiwizacji Dokumentów po ich udostępnieniu Przedsiębiorcy. Legalspot nie zapewnia Przedsiębiorcy wsparcia technicznego lub prawnego, w szczególności Legalspot nie opiniuje i nie konsultuje wprowadzonych przez Przedsiębiorcę zmian do Dokumentów, a także nie udziela wsparcia przy ich wypełnieniu. Usługi tego typu mogą być świadczone przez Legalspot odpłatnie na podstawie odrębnych ustaleń i umów między Legalspot i Przedsiębiorcą. Przedsiębiorca odpowiada za prawdziwość i rzetelność wprowadzanych w Serwisie informacji, jak i ponosi wyłączą odpowiedzialność wobec osób trzecich za skutki posługiwania się Dokumentem wykreowanym przez Przedsiębiorcę w ramach Serwisu - wszelka odpowiedzialność Legalspot w zakresie posługiwania się przez Przedsiębiorcę wygenerowanym Dokumentem lub Usługą realizowaną w ramach Serwisu jest niniejszym wyłączona. W szczególności Legalspot nie odpowiada za rezultat ani skutek (w tym brak rezultatu lub brak skutku), który może wynikać z wygenerowanych Dokumentów lub Usługi. Legalspot jest uprawniony, ale w żadnym przypadku nie zobowiązany, do informowania Przedsiębiorcy (w tym drogą elektroniczną - przy użyciu podanych danych osobowych) o istotnych kwestiach lub zmianach dotyczących wykreowanych na rzecz Przedsiębiorcy Dokumentów.
 • 6. Opłaty za korzystanie z Usług

  Opłaty za korzystanie z Usług zawarte są w cenniku dostępnym w ramach Serwisu dla poszczególnych Usług. Płatność za realizację danej Usługi przez Serwis - dla celów realizacji takich Usług - powinna zostać dokonana przez Przedsiębiorcę z góry i jest warunkiem wygenerowania Dokumentu oraz/lub świadczenia Usługi (chyba, że postanowienia danej Usługi stanowią inaczej). Opłaty są wnoszone z góry poprzez system operatora płatności PayU SA z siedzibą w Poznaniu, będącego krajową instytucją płatniczą nadzorowaną przez Komisję Nadzoru Finansowego, w sposób zgodny z jego regulaminem. Płatności można dokonać kartą płatniczą, szybkim przelewem lub w inny sposób udostępniony przez PayU S.A. Legalspot może udostępnić Przedsiębiorcy kod rabatowy („Kod Rabatowy”) służący zmniejszeniu kwoty ceny za kreowany Dokument. Szczegółowe warunki realizacji Kodu Rabatowego zostaną wskazane wraz z przekazaniem Kodu Rabatowego. Kod Rabatowy służy wyłącznie zmniejszeniu ceny za Dokument i nie dotyczy obniżenia ceny usług dodatkowych. Przedsiębiorca akceptuje otrzymywanie faktur VAT w formie elektronicznej, na adres e-mail podany przez Przedsiębiorcę w czasie kreowania Dokumentu. Wszelkie ceny podane w Serwisie są cenami brutto, chyba, że w Serwisie wyraźnie wskazano, że dana cena jest ceną netto.
 • 7. Dane osobowe

  Administratorem danych osobowych podanych przez Przedsiębiorcę jest Legalspot. Dane osobowe Przedsiębiorcy przetwarzane są zgodnie z polityką prywatności serwisu Legalspot dostępną pod adresem: https://legalspot.pl/polityka-prywatnosci/. W przypadku gdy, w związku z Umową o świadczenie usług zawartą w oparciu o Regulamin, dojdzie do powierzenia przetwarzania danych osobowych Legalspot przez Przedsiębiorcę powinno nastąpić to w oparciu o odrębną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 • 8. Obowiązki Przedsiębiorcy oraz wyłączenia

  Przedsiębiorca, jak również osoba odwiedzająca Serwis, zobowiązani są do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem, jak również z zasadami współżycia społecznego, w szczególności zobowiązani są szanować dobra osobiste i prawa własności intelektualnej Legalspot oraz osób trzecich oraz przetwarzać dane osobowe zgodnie z obowiązującą ustawą i regulacjami prawa Unii Europejskiej. Legalspot przysługuje prawo do zawieszenia lub pozbawienia dostępu do Dokumentów oraz/lub Usług w przypadku, gdy Przedsiębiorca narusza postanowienia Regulaminu lub jego działania mogą zagrozić bezpieczeństwu danych zgromadzonych w Serwisie, lub gdy działania godzą w dobre imię Legalspot bądź renomę Serwisu lub dobre imię lub renomę osób trzecich. Legalspot nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej z działalnością gospodarczą Przedsiębiorcy lub działalnością jakichkolwiek osób trzecich, w szczególności związaną z treścią Dokumentów lub świadczonych Usług. Wszelka odpowiedzialność Legalspot ograniczona jest do wysokości dwukrotności wynagrodzenia otrzymanego przez Legalspot z tytułu wygenerowania Dokumentu lub świadczonej Usługi, przy czym odpowiedzialność Legalspot ograniczona jest wyłącznie do winy umyślnej. Jakakolwiek odpowiedzialność Legalspot jest wyłączona w przypadku dokonywania jakichkolwiek modyfikacji Dokumentu oraz/lub Usługi przez Przedsiębiorcę. Korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko osoby go odwiedzającej. Odpowiedzialność Legalspot za zdarzenia o charakterze siły wyższej jest wyłączona. Przedsiębiorca przyjmuje do wiadomości, iż Dokumenty tworzone za pośrednictwem Serwisu tworzone są w sposób automatyczny i Legalspot nie dokonuje oceny możliwości ich zastosowania przez konkretnego Przedsiębiorcę. Ocena adekwatności Dokumentu do działalności Przedsiębiorcy powinna zostać dokonana przez Przedsiębiorcę. Ryzyko posługiwania się Dokumentem i dostosowania jego treści do faktycznej działalności Przedsiębiorcy ponosi Przedsiębiorca. Tym samym Legalspot nie zapewnia, że działalność Przedsiębiorcy będzie dostosowana do treści wygenerowanych Dokumentów lub świadczonych Usług. W przypadku usunięcia, ukrycia lub jakiejkolwiek modyfikacji, zawartych w treści Dokumentu oznaczeń Legalspot, o których mowa w § 9, Przedsiębiorca zapłaci Legalspot karę umowną odpowiadającą połowie kwoty średniego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw, za rok, w którym stwierdzono naruszenie. Legalspot nie odpowiada za skutki przekazania Dokumentu przez Przedsiębiorcę osobom trzecim. Wszelką odpowiedzialność z tytułu posłużenia się Dokumentem przez osobę, której Przedsiębiorca udostępnił Dokument ponosi Przedsiębiorca. W przypadku udostępnienia przez Przedsiębiorcę Dokumentu osobie trzeciej Przedsiębiorca będzie zobowiązany do zapłaty Legalspot kary umownej odpowiadającej pięciokrotności nominalnej ceny Dokumentu, a w przypadku gdy Przedsiębiorca uzyskał z tytułu udostępnienia Dokumentu korzyść majątkową – czterdziestokrotności nominalnej ceny Dokumentu, nie mniej jednak niż czterdziestokrotności uzyskanej korzyści majątkowej. Uprawnienie żądania kary umownej nie wyłącza uprawnienia Legalspot do żądania odszkodowania przenoszącego kwotę tej kary. Zakazane jest dostarczanie przez Przedsiębiorcę, w ramach korzystania z usług świadczonych przez Legalspot, treści bezprawnych. Przedsiębiorca oświadcza, że jest mu wiadome, że każda interpretacja stanu faktycznego, w tym wstępne rekomendacje oraz/lub analizy udostępnione na stronie lub udostępnione w związku z użytkowaniem Serwisu przez Przedsiębiorcę, mają charakter wstępny i powinny zostać doprecyzowane przez Przedsiębiorcę w toku dalszej analizy stanu faktycznego Przedsiębiorcy. Taki sposób przygotowania wstępnej rekomendacji nie może być podstawą reklamacji. Przedsiębiorca oświadcza, iż wiadomym mu jest, iż w sprawach prawnych zawsze w celu uzyskania pewności co do prawidłowości danego rozwiązania, nawet zaproponowanego przez Legalspot, konieczne jest dokonanie kompleksowej oceny innych elementów stanu faktycznego nie uwzględnionych w pytaniach dotyczących wstępnej rekomendacji i nawet wskazanie przez Legalspot, iż dane rozwiązanie prawne jest lub może być zgodne z prawem, nie zwalnia Przedsiębiorcy z wystąpieniem o kompleksową analizę. Jednocześnie zastrzega się, iż Legalspot nie ma obowiązku weryfikacji przedstawionego mu podczas realizacji Usługi stanu faktycznego, jak również nie ma obowiązku zadawania pytań dodatkowych w każdej sytuacji, a odpowiedź przygotowana przez Niego opiera się wyłącznie na okolicznościach i informacjach przekazanych mu przez Przedsiębiorcę. Tym samym wyłącznie Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za rzetelność przedstawionego stanu faktycznego przyjętego za podstawę udzielonej wstępnej odpowiedzi. Legalspot nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za działania lub zaniechania władzy publicznej polegające na nieprzestrzeganiu prawa, przewlekłości lub powolnym działaniu, niewłaściwej publikacji lub zaniechaniu publikowania aktów prawnych lub orzeczeń lub niewłaściwej ich publikacji. Legalspot nie gwarantuje ani nie zapewnia (skutecznego) rozwiązania problemu prawnego przedstawionego przez Przedsiębiorcę. Legalspot nie świadczy Usług w zakresie doradztwa podatkowego ani usług z zakresu rachunkowości finansowej.
 • 9. Marketing

  W przypadku Usług udostępnianych nieodpłatnie warunkiem posługiwania się nimi przez Przedsiębiorcę jest pozostawienie oznaczeń Legalspot, dostarczonych przez Legalspot, w tym m.in. stopki dokumentu, a w szczególności informacji o Serwisie - w postaci niezmienionej, w tym z wszystkimi odnośnikami (linkami). Przedsiębiorca udziela Legalspot nieodpłatnej, nieograniczonej w czasie i miejscu, zgody na posługiwanie się znakami towarowymi i innymi oznaczeniami Przedsiębiorcy, przez Legalspot, w celu publicznego informowania, iż Przedsiębiorca skorzystał z Usług, w tym również w celu promowania Serwisu. W trakcie korzystania z Serwisu Przedsiębiorcy lub osobie odwiedzającej Serwis mogą być wyświetlone reklamy lub inne materiały promocyjne, pochodzące od Legalspot lub jego partnerów.
 • 10. Komunikacja i reklamacje

  Przedsiębiorca może kontaktować się z Legalspot, w języku polskim, przy wykorzystaniu poczty elektronicznej: [email protected]. Reklamacje powinny być składane przez Przedsiębiorcę wyłącznie na adres email: [email protected]. Reklamacja składana przez Przedsiębiorcę powinna zawierać numer zamówienia (Order ID) lub numer KRS Przedsiębiorcy oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń. Legalspot ustosunkowuje się do zgłoszonych reklamacji w terminie 30 dni roboczych od ich otrzymania.
Legalspot
Digitalizuj procesy prawne w Twojej firmie aby tworzyć lepsze umowy!
Projekt realizowany przy wsparciu Unii Europejskiej
Projekt zrealizowany za pomocą Funduszy Europejskich
Wszystkie prawa zastrzeżone ® 2023, Legalspot Sp. z o. o.
Stworzone przez
Estimity